NrNote
1Hovedforsikrede/forsikrede/aktive telles pr. forsikring.
2Herav rene risikodekninger for uførepensjon kan også inneholde uførepensjon knyttet til en individuell kapitalforsikring.
3I pensjonsforsikring rapporteres antall hovedforsikrede/aktive kun for personer der pensjonsutbetaling ikke har startet, samt personer som kun mottar premiefritak.
4I pensjonsforsikring rapporteres ikke ektefelle og barn som hovedforsikrede.
5Uførepensjon rapporteres under Pensjoner under utbetaling (ikke under hovedforsikrede/aktive eller forsikrede/aktive). Antall uførepensjoner skal likevel ikke inneholde personer som kun mottar premiefritak, men er aktive. Personer som mottar arbeidsavklaringspenger (tidligere rehabiliteringspenger, attføringspenger eller tidsbegrenset uførestønad) inngår i tallet for uførepensjon dersom det utbetales pensjon fra ordningen. Uførepensjoner gjelder både helt og delvis uføre.
6Dersom en person mottar flere pensjonsutbetalinger skal hver avtale telles med. Forsikringer med flere dekninger (alderspensjon, etterlattepensjon, uførepensjon, barnepensjon) rapporteres som én avtale. Dersom det utbetales alderspensjon fra forsikringen og den inkluderer etterlattepensjon og barnepensjon, rapporteres dette som én pensjon under utbetaling.
7Nytegnede forsikringer skal ikke rapporteres som tilflytting eller omvendt. Nytegning gjelder:
- helt nye forsikringskontrakter i selskapet
- at nye grupper forsikrede kommer med
- at nye medlemmer meldes inn i gruppelivsordninger og kollektive pensjonsordninger med frivillig tilslutning.
8Med rene risikodekninger menes produkter med engangsutbetaling ved død eller uførhet, der det betales naturlig årlig premie, og det ikke forekommer sparing. Produktene må være av en slik art at det kan tegnes både i skade- og livselskaper. I utgangspunktet er rene risikodekninger kun dødsrisikodekninger og uførekapital. Eventuelt andre tilknyttede dekninger som uførepensjon, kritisk sykdom, ulykker m.m. skal ikke tas med.
9IPA og IPS er individuelle pensjonsspareavtaler etter skattereglene.
10Livrenter er individuelle pensjonsordninger etter skattereglene for livrenter og eventuelle produkter som er utenfor skattereglene. For kollektiv pensjon vil det som ikke faller inn under lov om foretakspensjon eller lov om innskuddspensjon typisk være kollektive livrenter.
11Med antall forsikringer innen gruppeliv og kollektiv pensjon menes antall forsikringskontrakter. Innen gruppeliv skal alle fullt betalte dødsrisikoforsikringer og fortsettelsesforsikringer telles som en forsikring.
12Forsikringsavtaler som er underlagt både LOF- og LOI-regelverket består av to kontrakter og telles som to forsikringer.
13Med kommunale ordninger regnes de som faller inn under definisjon av kommunale ordninger i forsikringsvirksomhetslovens § 10-1 og § 10-2. Også pensjonsordninger for private sykehus/helseinstitusjoner som utfører deler av spesialisthelsetjenesten etter avtale med statlig helseforetak og har tilsvarende pensjonsordning som disse, regnes som kommunale ordninger.
14Fripoliser er fullt betalte forsikringer med utspring i en privat ytelsesbasert pensjonsordning.
15Pensjonskapitalbevis er et bevis for eierrett til en kapital med utspring i en tjenestepensjonsordning etter lov om innskuddspensjon.
16I kommunale ordninger utstedes ikke fripoliser. I stedet oppstår det fullt opptjente rettigheter. I tillegg kan den enkelte fortsette premieinnbetalingen. Personer med mindre enn tre års tjenestetid i ordningen inngår ikke i tallet.
17Herav små kollektive "fripoliser" som er overført til IPA/IPS i tråd med lov om foretakspensjon § 4-7.
18Som AFP- og tidligpensjon inngår personer som har gått av med tidligpensjon/85-årsregelen eller AFP, og som ikke har passert pensjonsalder. AFP- og tidligpensjon inngår ikke i tallene for hovedforsikrede, fratrådte eller alderspensjon med mindre de er delvise pensjonister.
19Summen av antall dødsrisikodekninger og uførerisikodekninger (uførekapital) vil kunne være større enn antall hovedforsikrede, siden en forsikret kan ha begge dekningene.
21For innskuddsordninger der alderspensjon er med investeringsvalg og andre dekninger er uten investeringsvalg skal forsikringer og hovedforsikrede/aktive føres på investeringsvalg. Tilsvarende gjelder for tilknytning til pensjonslovene. I disse tilfellene skal det ikke oppgis tall for risikodelen.
22Tallene har fått ny presisering i definisjonen fra 2005, og kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Tidligere utløsningsavtaler ble av flere selskaper regnet som kun én ny forsikring selv om det ble opprettet mange fripoliser på den. Se note 28.
24Pensjonskapitalbevis og fripoliser inngår ikke.
25Inneholder ikke foreningskollektiv.
26Gjelder antall personer med risikodekninger uten fripoliserettigheter. Antall telles pr. ordning. F.eks. telles en person med både ektefellepensjon, uførepensjon og premiefritak kun én gang.
27Pensjonister fra alle private kollektive ordninger rapporteres her.
28I fripoliser inngår også fripoliser uten alderspensjonsdekning, f.eks. som følge av opphør/endring av dekning i den kollektive ordningen, endret fripolise pga. endret stilling m.m. Dersom et selskap oppretter en fripolise ved å slå sammen flere eksisterende fripoliser, telles denne ikke som ny fripolise.
29Herav-post av summen av IPA- og IPS-forsikringer.
30Livrenter under utbetaling rapporteres som alderspensjon. Dette gjelder også dersom livrenten utbetales til unge.
31Herav uten alderspensjon i selskapet beregnes i forhold til hovedforsikrede/aktive. Gjelder pensjoner utstedt av banker eller verdipapirfond.
32Alderspensjoner fra en ordning etter lov om innskuddspensjon føres som pensjonskapitalbevis, i tabellen "Fripoliser og pensjonskapitalbevis.
33Forsikringer med flere dekninger (alderspensjon, etterlattepensjon, uførepensjon, barnepensjon) rapporteres som én forsikring.
34Dersom det utbetales alderspensjon fra forsikringen og den inkluderer etterlattepensjon og barnepensjon, telles dette som én avtale i selskapene og rapporteres som én pensjon under utbetaling.
35Ved delvis uttak av tjenestepensjon kombinert med fortsatt arbeid skal det rapporteres én forsikring under utbetaling og én aktiv forsikring.
36Gjelder avtaler med nye innskuddsgrenser for lønn mellom 0G og 12G.
38Der alderspensjon er i bank eller forvaltningsselskap for
39Lov om tjenestepensjon trådt i kraft fra 1.1.2014.
40Fripoliser med investeringsvalg innført fra 01.09.2014.